ក្រុមការងារ ណូប៊ល១៦៨ យើងខ្ញុំកំពុងកំចាត់សត្វកណ្តៀរ នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងខេត្តសៀមរាប។

Termite treatment one hotel in siem reap province.